TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Jeśli zdecydują się Państwo zamówić TPIX w jednym z obiektów OPL, prosimy o:
1. Wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego w sekcji Dokumenty.
2. Złożenie osobiście lub nadesłanie go pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą kurierską (za potwierdzeniem odbioru),
    do komórki organizacyjnej OPL na adres: 

Orange Polska (OPL)
Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami
Sprzedaż Usług Hurtowych
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Do Zamówienia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Kopię zezwolenia telekomunikacyjnego lub zaświadczenia o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego przez Prezesa    UKE.
2. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą operatora;    (Oryginał lub potwierdzona kopia powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Zamówienia).

W wypadku osoby niebędącej uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu operatora – pełnomocnictwo dla osoby składającej Zamówienie. 

Jeśli natomiast zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług TPIX w swoim lokalu, prosimy o kontakt z przedstawicielami OPL, którzy zaproponują warunki nowej umowy lub aneksu do umowy dotychczasowej.