TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • W jaki sposób można wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony?

    Umowę TPIX zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem 30 (trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, przez:
    - pisemne oświadczenie Operatora doręczone do OPL listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub   przesyłką kurierską na adres wskazany w   załączniku adresowym do Umowy TPIX
    - pisemne oświadczenie OPL doręczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres Operatora    wskazany w załączniku adresowym do Umowy TPIX.