TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Dostęp do platformy TPIX można uzyskać na wiele sposobów: poprzez podłączenie do urządzeń samej platformy TPIX, w ramach usług Ethernet świadczonych przez OPL w lokalu użytkownika, jak i podłączenie się do urządzeń sieci Ethernet OPL.

Fizyczne podłączenie do portów platformy TPIX

Dwa główne przełączniki platformy TPIX znajdują sięw obiekcie OPL przy ulicy Św. Barbary 10. Przełączniki agregacyjne są zlokalizowane w salach telehousingowych OPL w obiektach przy ulicach Św. Barbary 10 i Pięknej 19 oraz w LIM Center w pomieszczeniu B2028 na piętrze -2 oraz
w serwerowni PLIX DC na piętrze +1.
Przełączniki agregacyjne są wyposażone jedynie w porty 1G Główne przełączniki TPIX są wyposażone w porty 10G i 1 Przy pomocy łącznika światłowodowego OPL możemy je dostarczyć do LIM Center (piętra -2 oraz +3) oraz do obiektu Piękna. Operatorzy zainteresowani portami 10G i 1G
z ulicy ul. Św. Barbary 10 mogą również skorzystać z kabli innych operatorów, terminowanych w tym obiekcie.
Korzystając z bezpośredniego dostępu do tych switchy, operatorzy uzyskują najkorzystniejsze warunki ofertowe, a w szczególności nielimitowane pasmo do usługi open peering platformy TPIX. Dostęp do wszystkich switchy można uzyskać poprzez instalację w tych budynkach swoich urządzeń lub wprowadzanie do nich kabli światłowodowych.
Instalacja w budynkach OPL urządzeń i wprowadzanie do nich kabli są przedmiotem oferty Telehousing PRO.
W budynku LIM Center za wprowadzenie kabli i instalacje urządzeń odpowiadają administratorzy tego budynku i zlokalizowani tam operatorzy. 
We wszystkich trzech powyższych lokalizacjach możliwe jest wykorzystanie zarówno urządzeń, jak i kabli należących do operatora zainteresowanego usługami platformy TPIX, a także urządzeń i kabli dowolnego innego operatora posiadającego infrastrukturę w tych budynkach. W drugim wypadku operatorzy udostępniający swoją infrastrukturę muszą zamówić łącznik światłowodowy pomiędzy swoim kablem lub urządzeniem, a portem platformy TPIX.

Dla operatorów posiadających infrastrukturę w budynku LIM Center i zainteresowanych portami 10G switcha na ul. Św. Barbary 10 proponujemy skorzystanie z kabla OPL pomiędzy tymi lokalizacjami. Dzięki temu porty 10G z ul. Św. Barbary mogą być udostępnione na przełącznicy OPL na piętrze
- 2 budynku LIM Center i ewentualnie przedłużone kablem dowolnego operatora do innej lokalizacji w budynku LIM lub poza nim. W ten sposób mogą być również udostępnione w LIM porty 1 GBE z ul. Św. Barbary 10. Takie rozwiązanie jest wskazane dla operatorów pragnących zapewnić pełne zabezpieczenie przed awarią zasilania urządzeń aktywnych w budynku LIM Center.

Dostęp do TPIX dla operatorów nieposiadających infrastruktury w centrum Warszawy

Dla operatorów nieposiadających możliwości dostępu do wskazanych wyżej obiektów w Warszawie proponujemy liczne możliwości skorzystania
z usług platformy TPIX także w wielu obiektach OPL na terenie całego kraju. We wskazanych poniżej obiektach OPL posiada sale Telehousingowe przygotowane na instalacje kabli i urządzeń operatorów.
Lista lokalizacji OPL gotowych na przyjęcie urządzeń i kabli operatorów znajduje się w zakładce lokalizacja sal telehousingowych.

Po sprawdzeniu warunków technicznych praktycznie każdy obiekt techniczy OPL może być wykorzystany do wprowadzenia kabli innych operatorów.
W wielu z tych obiektów, po sprawdzeniu warunków technicznych, możliwe jest też zainstalowanie urządzeń operatorów na wydzielonych powierzchniach telehousingowych.

Dostęp do usług TPIX za pośrednictwem infrastruktury innych operatorów

Pasmo do platformy TPIX i jej usług mogą też Państwu dostarczyć inni operatorzy, którzy posiadają aktywne porty na tej platformie. W szczególności open peering TPIX jest dostępny w opcji remote peering, a więc na wielokrotnych kanałach VLAN, z których każdy może być przetransmitowany
do innej lokalizacji i udostępniony dowolnemu operatorowi nieposiadającemu bezpośredniej umowy na korzystanie z portu lub usług TPIX.

Dostęp do usług TPIX w ramach usług Ethernet dostarczanych przez OPL do lokalu użytkownika

W przypadku jeśli OPL udostępnia Państwu jakiekolwiek usługi w technologii Ethernet w oparciu o kabel OPL wprowadzony do Państwa lokalizacji,
to również możliwe jest uzupełnienie dotychczasowej usługi o dodatkowe kanały VLAN do platformy TPIX i jej usług. Atrakcyjna cena pasma Ethernet do TPIX, a w szczególności do open peeringu TPIX sprawia, że mogą Państwo uzupełnić swoje rozwiązanie Internetowe o szereg usług dostępnych do tej pory jedynie dla operatorów, którzy posiadali swoją infrastrukturę w Warszawie lub w największych miastach Polski.